Załącznik do Uchwały Nr 1/2018/2019 Rady Pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

Statut Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Przywidzkiej

 

 

 

 

 

 

Rozdział 1

Informacje ogólne

 

 

§. 1

1. Szkoła posiada nazwę: Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Przywidzkiej.

2. Szkoła ma siedzibę w Nowej Wsi Przywidzkiej 83-047, ul. Szkolna  4.

 

 

§ 2

1. Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Rozwoju Nowej Wsi Przywidzkiej z siedzibą w Nowej Wsi Przywidzkiej przy ul. Szkolna 4.

2. Podmiot prowadzący szkołę odpowiada za całokształt jej

działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa państwowego.

 

 

§ 3

1. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Przywidzkiej zwana dalej „Szkołą” jest niepubliczną szkołą podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późniejszymi zmianami) i spełnia zawarte tam wymagania.

2. Cykl kształcenia w Szkole trwa osiem lat i jest realizowany w oparciu o przepisy prawa dotyczące edukacji w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych.

 

 

§ 4

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Pomorski Kurator Oświaty  w Gdańsku.

 

 

 

Rozdział 2

Cele i zadania szkoły

 

§ 5

Podstawowym celem szkoły jest wspieranie integralnego rozwoju uczniów w procesie wychowania, nauczania i opieki realizowanym zgodnie z  ustawą z dnia 14  grudnia 2016r. Prawo Oświatowe oraz przepisami wydanymi na jej podstawie, oraz programem wychowawczo – profilaktycznym.

 

 

§ 6

1. Nadrzędnym celem Szkoły jest kształtowanie dojrzałej osobowości uczniów oraz przygotowanie ich do godnego i twórczego udziału w życiu współczesnego świata.

2. W Szkole nauczyciele wprowadzają uczniów w świat wiedzy naukowej, wdrażają ich do samodzielności, pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczących kierunku dalszej edukacji i przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym.

 

 

§ 7

Edukacja w Szkole, wspomagając rozwój ucznia jako osoby i wprowadzając go w życie społeczne winna przede wszystkim:

1)     wprowadzać uczniów w świat nauki przez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie,

2)    rozbudzać zainteresowania uczniów,

3)    rozwijać poczucie odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz rozwijać poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego,

4)    wprowadzać uczniów w świat kultury i sztuki,

5)    rozwijać umiejętności społeczne uczniów poprzez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

 

§8

1.    Zadaniem Szkoły jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów przez harmonijną realizację nauczania, wychowania, przeciwdziałania zagrożeniom i opiekę.

2. Wspierając rodzinę w wychowaniu dzieci – szkoła uczy odpowiedzial-ności za własne postępowanie i dalszy rozwój osobowy, w tym kształcenie.

3. Szkoła wspomaga w rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów potrzebujących większej pomocy.

 

 

§ 9

Szkoła wykonuje swoje zadania poprzez:

1)     prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem nauczania,

2)    organizowanie zajęć dodatkowych odpowiadających specyficznym i rozwojowym potrzebom uczniów dostosowanych do możliwości i potrzeb szkoły,

3)    umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności na poziomie szkoły

        podstawowej,

4)    przygotowanie uczniów do dokonywania świadomego wyboru dalszej

        edukacji,

5)    przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej,

6)    zapewnienie uczniom bezpiecznych i przyjaznych warunków przebywania w Szkole podczas zajęć dydaktycznych, zajęć dodatkowych, przerw oraz imprez szkolnych,

7)    promowanie zdrowego i bezpiecznego trybu życia,

8)    systematyczną analizę postępów w nauce, kontrolowanie i diagnozowanie zachowań uczniów,

9)    systematyczną współpracę z rodzicami.

 

 

§ 10

1. Realizując zadania systemu oświaty i wychowania w zakresie szkoły

podstawowej – Szkoła w szczególności:

1)     wychowuje młodzież w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, ucząc jednocześnie szacunku dla społeczności i osób reprezentujących inne kultury i narody,

2) kształci – przestrzegając obowiązującego prawa, według dopuszczonych do użytku w szkole programów nauczania,

3)    sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, przerw, zajęć pozalekcyjnych,

4)    sprawuje opiekę nad  uczniami poza terenem szkoły w czasie spacerów i wycieczek organizowanych przez szkołę,

5)    organizuje dyżury nauczycielskie podczas przerw,

6)    określa formy sprawowania opieki nad dziećmi z oddziałów przedszkolnych,

7)   opiekuje się uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym pomoc materialna,

8)      organizuje kontakty z rodzicami w celu ścisłej współpracy.

9)       kultywuje tradycje narodowe i regionalne, umożliwia  poznanie regionu i jego kultury,

10)    wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, oraz umożliwia poznawanie dziedzictw kultury narodo-wej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej,

11)    umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania warto-ściowych i trudnych celów oraz umożliwia rozwijanie uzdolnień i indywidualnych zainteresowań uczniów,

12)     stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

13)     zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicz-nego oraz zachowań prozdrowotnych, a także stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej,

14)    kształtuje postawę otwartości wobec świata i innych ludzi, aktywno-ści w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość,

15)    wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wska-zywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjacie-le),

16)     kształtuje u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunek dla godności innych osób,

17)     rozwija takie kompetencje jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,

18)    rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki,

19)    wyposaża uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtuje takie umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,

20)   ukazuje wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,

21)    wspiera uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji.

2. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawcy klasy.

 

3.    Szkoła prowadzi oddział przedszkolny.

 

4.     Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane  jest  przez  proces  opieki,  wychowania  i nauczania  –  uczenia  się,  co  umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji

 

5.      Cel ten będzie realizowany poprzez następujące zadania:

1)wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w: fizycznym,  emocjonalnym,  społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2)       tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3)       wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4)       zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5)       dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, możliwości percepcyjnych i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6)       wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7)       tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8)       przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych;

9)       tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10)      tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody;

11)tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, prezentowania wytworów pracy;

12)       współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz rozwoju dziecka;

13)       kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14)       systematyczne uzupełnianie (zgoda rodziców) realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15)       systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

16)       tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

 

 

Rozdział 3

Organy Szkoły

 

§ 11

 Organami szkoły są:

1) Dyrektor,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Samorząd Uczniowski,

4) Rada Rodziców.

 

§ 12

Dyrektora Szkoły zatrudnia i zwalnia organ prowadzący, przy zachowaniu odpowiednio odrębnych przepisów.

 

§ 13

1. Dyrektor Szkoły kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań szkoły zgodnie ze statutem oraz za rozwój i podnoszenie poziomu pracy szkoły, jako instytucji oświatowo-wychowawczej.

 

2. Dyrektor Szkoły kierując placówką oświatową w szczególności:

1)     organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę Szkoły,

2)    odpowiada za przestrzeganie przepisów Prawa Oświatowego,

3)    odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

4)    dysponuje budżetem szkoły pod nadzorem i kontrolą organu prowadzącego,

5)    sprawuje nadzór pedagogiczny,

6)    sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki pełnego

harmonijnego rozwoju,

7)    wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,

8)    ma prawo uczestniczyć we wszystkich spotkaniach organizowanych przez nauczycieli i zebraniach zwoływanych przez organa Szkoły,

9)    współpracuje z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców,

10)   wykonuje inne zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem Szkoły,

11)    współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

12)   stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki,

13)   współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi  i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.

 

3. Dyrektor Szkoły jako przewodniczący Rady Pedagogicznej w szczególności:

1)     zwołuje i prowadzi jej posiedzenia,

2)    kieruje pracami Rady Pedagogicznej,

3)    realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,

4)    przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.

 

4. Dyrektor Szkoły jako organ administracji oświatowej w szczególności:

1)     przyjmuje i skreśla uczniów z listy Szkoły, zgodnie z zasadami zapisanymi w Statucie, które nie mogą być sprzeczne z prawem,

2)    udziela zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,

3)    zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach,

4)    odpowiada za właściwą organizację oraz przebieg egzaminów.

 

5.  Dyrektor może w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, z zastrzeżeniem zapewnienia uczniowi kontynuacji obowiązku szkolnego w szkole rejonowej zgodnie z miejscem zamieszkania ucznia.

 

6.  Dyrektor Szkoły odpowiadając za dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły:

1)     dopuszcza do użytku programy nauczania zawierające podstawę programową,

2)    ustala szkolny plan nauczania,

3) jest odpowiedzialny za realizację programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły,

4)    ustala wymiar godzin zajęć dodatkowych,

5)    może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe, powołuje przewodniczących tych zespołów.

 

7.     Dyrektor inspirując i wspomagając nauczycieli w spełnianiu przez   nich wymagań w zakresie podnoszenia jakości pracy szkoły:

1)     organizuje oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli,

uwzględniając cele i zadania statutowe szkoły,

2)    zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,

3)    zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczycieli,

4)    ocenia dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu,

 

8. Dyrektor sprawując nadzór pedagogiczny w szczególności:

1)     gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,

2)    ocenia pracę nauczycieli,

3)    przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego.

 

9. Dyrektor Szkoły jako pracodawca i kierownik zakładu pracy w szczególności:

1)     dobiera i zatrudnia oraz zwalnia nauczycieli i innych pracowników Szkoły,

2)    organizuje pracę w Szkole,

3)    opracowuje projekt arkusza organizacyjnego Szkoły,

4)    właściwie gospodaruje mieniem szkoły,

5)    stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pracy w Szkole,

6)    zawiesza zajęcia na czas określony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

 

10. Dyrektor informuje na bieżąco organ prowadzący o stanie Szkoły, jej

osiągnięciach, trudnościach i potrzebach.

 

§ 14

Dla dobra pracy Szkoły, dyrektor może zatrudnić wicedyrektora. Kandydatura osoby wicedyrektora jest uzgadniana przez dyrektora z organem prowadzącym.

 

§ 15

Do zadań i kompetencji wicedyrektora Szkoły należy pełnienie
obowiązków dyrektora podczas jego nieobecności i wykonywanie innych obowiązków zleconych przez dyrektora.

 

§ 16

1.      W trosce o dobro Szkoły i uczniów wszystkie organy Szkoły są zobowiązane do współpracy.


2. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainteresowanej strony z dyrektorem Szkoły.


3. Skargi, wnioski i opinie mogą być składane do dyrektora Szkoły w formie pisemnej. Dyrektor w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia pisma, wyznacza termin rozmowy.

W rozmowie, w zależności od rodzaju sprawy, może uczestniczyć

przedstawiciel organu prowadzącego, wychowawca lub pedagog

szkolny.


4. Na skargi i wnioski, w których składający postulują pisemną odpowiedź, dyrektorowi przysługuje termin nie dłuższy niż 14 dni.


5. Sprawy sporne pomiędzy dyrektorem Szkoły, a Radą Pedagogiczną rozstrzyga organ prowadzący Szkołę z uwzględnieniem przepisów prawa zawartych w statucie Szkoły.

 

 

§ 17

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.


2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy pracownicy pedagogiczni Szkoły.

 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Dyrektora za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej w celu wspierania działalności statutowej Szkoły.


4. Dyrektor Szkoły przewodniczy Radzie Pedagogicznej i kieruje jej pracami.


5. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane:

1)     z inicjatywy przewodniczącego,

2)      na wniosek organu prowadzącego Szkołę,

3)      na wniosek organu nadzoru pedagogicznego,

4)      na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.


6. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku

szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników

klasyfikowania i promowania uczniów oraz w miarę bieżących potrzeb.

 

 

§ 18

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)     zatwierdzanie planów pracy Szkoły,

2)    podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)    podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu projektów przez Radę Rodziców,

4)    podejmowanie uchwał w sprawach skreślania z listy uczniów

w przypadkach określonych w Statucie Szkoły.

5)    uchwala w porozumieniu z Radą Rodziców program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,

6)    ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

 

 

§ 19

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,

2) propozycje dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego,

 

§ 20

1.Rada Pedagogiczna działa według ustalonego przez siebie regulaminu.

 

2.Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

3.Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.


4. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania informacji uzyskanych na zebraniu.

 

 

§ 21 (uchylony)

 

§ 22

1.W Szkole działa Samorząd Uczniowski.


2. Zasady działania i wybierania samorządu określa Regulamin.


3. Regulamin ustala ogół uczniów w głosowaniu, a zatwierdza go dyrektor. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 

 

§ 23

 Zadania i kompetencje samorządu uczniowskiego:

1)    samorząd uczniowski występuje do dyrektora Szkoły o powołanie opiekuna,

2)    organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów w Szkole. Samorząd jest inicjatorem i organizatorem wspólnych działań uczniów,

3) plan działań samorządu musi być wcześniej przedstawiony dyrektorowi w celu uzyskania akceptacji,

4)    tworzenie i działanie samorządu ma wymiar wychowawczy i powinno być spójne ze Statutem Szkoły.

 

 

§ 24

1. W Szkole działa Rada Rodziców, która jest reprezentacją rodziców, prawnych opiekunów uczniów Szkoły.

Rada rodziców jest organem wspierającym Szkołę i opiniodawczym.

2. W skład Rady Rodziców wchodzą – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.

 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły i powinien być uzgodniony z dyrektorem.


4. Rada Rodziców:

1) wspiera współpracę rodziców ze Szkołą oraz działalność statutową Szkoły,

2) współdziała z dyrektorem Szkoły,

3) może gromadzić środki finansowe w celu wspierania działalności statutowej Szkoły, także w celu organizowania pomocy uczniom jej potrzebującym.

 

 

§ 25

1. Rodzice uczniów mają prawo do:

1)     zapoznania się ze statutem i regulaminami Szkoły,

2)    zapoznania się z programem wychowawczo -profilaktycznym, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i promowania,

3)    uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych.

2. Rodzice mają obowiązek:

1)     współpracować ze szkołą w sprawach kształcenia i wychowywania swoich dzieci,

2)    brać udział w organizowanych dla nich spotkaniach,

3)    wspierać szczególnie swoją postawą, Szkołę jako instytucję

wychowawczą, którą wybrali dla swego dziecka.

 

 

 

§ 26

1.W szkole może działać wolontariat i organizacje młodzieżowe, których działalność jest zgodna z charakterem Szkoły.

 

2. Zgodę na podjęcie działalności wolontariatu lub organizacji na terenie Szkoły wyraża i określa warunki tej działalności – dyrektor.

 

3.Cele i założenia wolontariatu to w szczególności:

1) rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;

2) zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu;

3) przygotowywanie  do podejmowania pracy wolontariackiej;

4) umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych;

5) prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy;

6) pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach;

7) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, w tym kulturalnych, sportowych itp.;

8) ukazywanie młodzieży obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim problemami takimi jak: wojny, głód, brak wody pitnej, niewola, handel ludźmi, niewolnicza praca dzieci itp.;

9) promowanie życia bez uzależnień;

10) wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań  młodzieży.

 

4.Praca wolontariuszy jest na bieżąco monitorowana i omawiana na spotkaniach podsumowujących.

 

 

 

 

 

Rozdział 4

Organizacja pracy Szkoły

 

 

§ 27

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym- określa arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący Szkołę – w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

 

 

§ 28

Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich według  przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§ 29

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział klasowy.


2. Jednostka dydaktyczna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć

edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny, tygodniowy czas ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.


3. Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad,

w szczególności mogą odbywać się poza szkołą.


4. Organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas określa tygodniowy rozkład zajęć sporządzony przez dyrektora, zgodnie z przepisami zawartymi  w ustawie Prawo Oświatowe.


5. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora, stosownie do posiadanych środków finansowych.

 

 

§ 30

Dla uczniów mających trudności w nauce organizowane są w miarę potrzeb i  w ramach posiadanych środków budżetowych zajęcia wyrównawcze i korekcyjne. Uczniowie biorą udział w tych zajęciach na podstawie opinii rejonowej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub wskazań nauczyciela.

 

 

§ 31

W czasie trwania specjalistycznych zajęć nadobowiązkowych, imprez sportowych, itp., oprócz nauczycieli Szkoły, opiekę nad uczniami mogą również sprawować instruktorzy, z którymi została zawarta umowa na prowadzenie tych zajęć.

 

 

§ 32

1. W szkole funkcjonuje biblioteka.

 

2. Biblioteka szkolna służy do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

 

3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

 

4. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 

5. Godziny pracy ustala dyrektor szkoły.

 

6.  Biblioteka:

1) służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych uczniów, nauczycieli, wychowawców,

pracowników administracji i rodziców,

2) prowadzi działalność wspomagającą w procesie kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej;

3) rozwija kompetencje czytelnicze uczniów poprzez konkursy.

 

 

 

 

Rozdział 5

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników Szkoły


§ 33

1. Nauczyciel szkoły w szczególności:

1)     realizuje podstawowe jej zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,

2)    wspiera każdego ucznia w jego rozwoju,

3)    dąży do pełni własnego rozwoju.

 

2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów oraz dawanie im dobrego przykładu życia w szkole i poza szkołą.

 

§ 34

1.Wypełniając zadania statutowe nauczyciel ponosi w szczególności

odpowiedzialność za:

1)     włączenie się w proces edukacyjny szkoły zgodnie z jej charakterem,

2)    prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy,

3)    tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy,

4)    poziom i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej,

5)    uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości

uczniów,

6)    życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w szkole i poza nią,

7)    dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami,

8)    sprawiedliwe ocenianie pracy i zachowania uczniów,

9)    mienie Szkoły,

10)  osobiste doskonalenie zawodowe.

2. Praca nauczyciela traktowana jest jako proces twórczy. Nauczyciel:

1)     przedkłada dyrektorowi program nauczania do dopuszczenia w szkole oraz proponuje podręcznik do nauczania przedmiotu,

2)    może tworzyć program autorski,

3)    zgłasza projekty innowacji pedagogicznych i przedstawia je do akceptacji dyrektora, z zachowaniem odrębnych przepisów, w tym statutowych.

 


§ 35

1. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z przepisami Prawa Oświatowego.

 

2. Kryterium oceny pracy nauczyciela jest w szczególności stopień realizacji zadań zapisanych w prawie oświatowym, określonych w Statucie, w tym praca bezpośrednio z uczniami oraz praca na rzecz szkoły.

 


§ 36

1. Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas.

2. Zadaniem wychowawcy klasy jest:

1)     tworzenie atmosfery wychowawczego zaufania,

2)    otoczenie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego

wychowanka,

3)    współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno – wychowawczych,

4)    utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne

informowanie ich o postępach uczniów, włączanie ich w życie szkoły i dążenie do uzgodnienia wspólnej linii wychowania.


3. Obowiązkiem wychowawcy klasy jest:

1)     na początku roku szkolnego zapoznać uczniów z prawami i obowiązkami ucznia oraz z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania,

2)    zapoznać uczniów klasy i ich rodziców ze Statutem szkoły i regulaminami wewnętrznymi dotyczącymi spraw uczniów,

3)    ustalenie ocen zachowania uczniów swojej klasy zgodnie

z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania,

4)    współpraca z dyrektorem szkoły, psychologiem szkolnym lub pedagogiem,

5)    systematyczne rozliczanie frekwencji uczniów,

6)    systematyczne prowadzenie dokumentacji klasy.


4. Wychowawca ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach

przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy – spójne z programem

wychowawczo – profilaktycznym Szkoły.


5. W trudnych sytuacjach opiekuńczo – wychowawczych wychowawca może  korzystać z pomocy specjalistów.

 


§ 37

W uzasadnionych sytuacjach dyrektor szkoły może odwołać nauczyciela z funkcji wychowawcy klasy.

 


§ 38

1.Pracownicy administracji i pracownicy obsługi razem z nauczycielami i uczniami tworzą wspólnotę Szkoły.

 

2.Do zadań pracowników  należy w szczególności:

1)        obsługa kancelaryjno – biurowa szkoły;

2)       prowadzenie dokumentacji wynikającej z odrębnych przepisów;

3)       reagowanie na zagrożenia wynikające z zachowań uczniów i informowanie o nich dyrektora i nauczycieli;

4)       przestrzeganie statutu szkoły i innych obowiązujących w szkole aktów prawnych, w tym regulaminów i zarządzeń dyrektora.

5)       Dbałość o czystość na powierzonym stanowisku.

 

 

§ 38a

1.  Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych  i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia;

 

2.Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiadają nauczyciele zgodnie z opracowanym planem dyżurów wychowawczych;

 

3.Nauczyciele pełniący dyżur odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów na korytarzach, w sanitariatach, na klatkach schodowych, w szatni przed salą gimnastyczną lub innych wyznaczonych miejscach;

 

4.Dyżur wychowawczy rozpoczyna się co najmniej 45 minut przed zajęciami dydaktycznymi, równo z dzwonkiem rozpoczynającym przerwę i kończy się równo z dzwonkiem kończącym przerwę;

 

5.Za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada nauczyciel rozpoczynający daną lekcję,;

 

6.Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły odpowiadają:

1)kierownik wycieczki i opiekunowie grupy,

2)       na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo – turystycznej udającej się poza teren szkoły, lecz w obrębie miejscowości, bez korzystania z publicznych środków lokomocji, co najmniej jeden opiekun na 30 uczniów,

3)       na wycieczce udającej się poza teren szkoły z korzystaniem z publicznych środków lokomocji w obrębie tej samej miejscowości, jeden opiekun na 15 uczniów,

4)       na wycieczce turystyki kwalifikowanej jeden opiekun na 10 uczniów, a kierownik wycieczki musi posiadać odpowiednie uprawnienia,

 

7.Wychowawcy klas pierwszych mają obowiązek w pierwszych dniach września przeprowadzić zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami szkoły, zasadami bezpieczeństwa na ich terenie, przepisami ruchu drogowego i podstawami higieny pracy umysłowej.

 

8.Opiekę nad uczniami i pomoc z powodu trudnych warunków rodzinnych lub losowych organizuje pedagog w porozumieniu z wychowawcami klas.

 

9.Stałą lub doraźną pomoc dla uczniów pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej organizuje pedagog w porozumieniu z wychowawcą oddziału.

 

Rozdział 5a

Zasady szkolnego oceniania

§38b

 1. Ocenianiu podlegają:

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

 b) zachowanie ucznia;

 

 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych oraz obowiązków ucznia.

 

 4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;

 b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;

c) motywowanie ucznia do jego dalszej pracy;

 d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

 e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;

 f) dostarczenie informacji o skuteczności nauczania i wychowania oraz informacji istotnych dla formułowania wymagań edukacyjnych;

 

5. Podstawowe kryteria wewnątrzszkolnego oceniania:

a) szkoła ma jeden spójny system oceniania;

b) ocena opiera się na wymaganiach programowych szkolnego programu edukacyjnego;

 c) uczniowie i rodzice ( prawni opiekunowie) dobrze znają kryteria oceniania;

d) ocena jest rzetelną informacją zwrotną o efektywności uczenia się;

e) ocena motywuje ucznia do dalszej pracy;

 f) w ocenianiu stwarza się sytuacje problemowe wymagające łączenia wiedzy z różnych działów i przedmiotów;

 g) w ocenianiu wykorzystywane są różnorodne sposoby zbierania informacji o osiągnięciach ucznia;

h) ocena uwzględnia wkład pracy ucznia;

i) oceniane jest to, co uczeń umie a nie to, czego uczeń nie umie;

j) ocena uzależniona jest od możliwości intelektualnych ucznia;

 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg skali i w formach przyjętych w szkole,

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

e) ustalanie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

 f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

 g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

§38c

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.

 b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

d) sposobie wystawiania oceny śródrocznej i rocznej z poszczególnych przedmiotów.

 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

3. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom.

 

4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

5. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

 

6. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ustnie.

 

8.Nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania spełniania obowiązku szkolnego przez ucznia na danym przedmiocie. W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć lekcyjnych nauczyciel danego przedmiotu informuje o tym fakcie Dyrektora Szkoły.

 

 

§38d

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

 

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Termin klasyfikacji śródrocznej ustala się na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej w danym roku szkolnym.

 

3. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny zachowania wg skali określonej w Statucie.

 

 4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

 

5. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 

6. Na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczniowie oraz rodzice zostają poinformowani o przewidywanych ocenach z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o ocenie z zachowania. Za przygotowanie i przekazanie uczniom i rodzicom wykazu przewidywanych ocen odpowiada wychowawca klasy, a pod jego nieobecność nauczyciel wyznaczony przez dyrektora.

 

7. O zagrożeniu otrzymania oceny niedostatecznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują ucznia na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Informacje te przekazują nauczyciele przedmiotowi wychowawcy, który pisemnie powiadamia rodziców (prawnych opiekunów). W przypadku nieobecności wyżej wymienionych nauczycieli informacje przekazuje inny wyznaczony przez dyrektora nauczyciel.

 

8. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

§38e

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

 3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

 6) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią,

 7) okazywanie szacunku innym osobom.

 

 2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

3. Ocenę zachowania śródroczną i roczną, począwszy od klasy czwartej ustala się według następującej skali:

wzorowe – wz.

bardzo dobre – b.db.

dobre – db.

poprawne – pop.

nieodpowiednie –ndp.

naganne –ng.

 

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na: oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

 

5. Oceną wyjściową do ustalania oceny ucznia jest ocena dobra.

 

6. Wzorowąocenę zachowania może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie z poniższych warunków:

1) jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole;

2) nie sprawia żadnych trudności wychowawczych; nie posiada żadnych uwag negatywnych;

3) sumiennie wywiązuje się z wszystkich obowiązków szkolnych;

4) wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska;

5) pracuje twórczo i samodzielnie, osiągając sukcesy szkolne;

6) wykazuje się wysoką kulturą osobistą, odpowiedzialnością;

7) respektuje wszystkie zalecenia wychowawcy, dyrektora oraz pracowników szkoły;

8) dba o mienie klasy i szkoły;

9) reprezentuje godnie szkołę w zawodach sportowych, konkursach itp.;

10) informuje o aktach przemocy i innych sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu;

11) respektuje zapisy w Statucie dotyczące praw i obowiązków ucznia;

12) jego zachowanie poza szkołą nie budzi żadnych zastrzeżeń.

 

7. Bardzodobrą ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który:

1) nie sprawia trudności wychowawczych; (dopuszcza się jedną uwagę negatywną)

2) sumiennie wykonuje obowiązki szkolne;

3) nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne i ma wszystkie godziny usprawiedliwione;

4) jest kulturalny, prawdomówny, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie wszczyna konfliktów z kolegami;

5) respektuje wszystkie zalecenia wychowawcy, dyrektora oraz pracowników szkoły;

6) dba o mienie klasy i szkoły;

7) starannie i systematycznie przygotowuje się do zajęć;

8) chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły, środowiska;

9) bierze udział w konkursach szkolnych;

10) wywiązuje się z powierzonych zadań;

11) grzecznie odnosi się do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły

12) nie używa wulgaryzmów, cechuje go wysoka kultura słowa;

13) informuje o aktach przemocy i innych sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu;

14) działa na rzecz samorządności szkolnej;

15) respektuje zapisy w Statucie dotyczące praw i obowiązków ucznia;

16) jego zachowanie poza szkołą nie budzi zastrzeżeń.

 

8. Dobrąocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który:

1) bierze udział w życiu klasy i szkoły;

2) nie lekceważy obowiązków szkolnych;

3) nie zachowuje się wulgarnie wobec kolegów i innych osób;

4) systematycznie uczęszcza do szkoły (bez usprawiedliwienia opuścił maksymalnie trzy godziny lekcyjne, dopuszczalne 3 spóźnienia)

5) podporządkowuje się zaleceniom wychowawcy, dyrektora oraz pracowników szkoły;

6) dba o higienę osobistą; wygląd dostosowany do wymogów szkolnych;

7) jego zachowanie poza szkołą nie budzi większych zastrzeżeń;

8) sporadycznie otrzymuje uwagi negatywne (maksymalnie trzy uwagi w dzienniku);

9) przestrzega regulaminów szkolnych i pracuje na miarę swoich możliwości;

10) nie ulega nałogom

11) dba o kulturę słowa, nie używa wulgaryzmów;

12) nie używa przemocy wobec kolegów;

13) bezwzględnie szanuje własność szkolną i kolegów, dba o porządek otoczenia.

 

9. Poprawnąocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który:

1) przejawia małą aktywność na forum klasy; odmawia wykonania zadań na rzecz klasy lub szkoły;

2) pracuje niezbyt systematycznie;

3) uczestniczył w kłótniach, konfliktach, szarpaninach, przepychankach;

4) opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 8 godzin w ciągu semestru i często spóźnia się na zajęcia lekcyjne;

5) nie zawsze respektuje zalecenia wychowawcy, dyrektora oraz pracowników szkoły;

6) otrzymuje uwagi o złym zachowaniu (ma więcej niż trzy uwagi i nie następuje poprawa po wezwaniu rodziców);

7) narusza wymóg estetyki wyglądu (farbuje włosy, ma długie i pomalowane paznokcie, nosi makijaż, nieodpowiedni strój)

8) dba o kulturę języka

9) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem, pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły;

10) jego zachowanie poza szkołą budzi zastrzeżenia.

 

10. Nieodpowiednią ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który otrzymał naganę od dyrektora na apelu szkolnym bądź dopuścił się co najmniej trzech z niżej wymienionych czynów:

1) wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych;

2) nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły;

3) jest wulgarny i arogancki wobec kolegów i innych osób;

4) często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (powyżej 8 godzin);

5) otrzymuje uwagi o złym zachowaniu (powyżej 10 uwag i konieczność stałego kontaktu z rodzicami);

6) odmówił wykonania polecenia nauczycielom lubi innym pracownikom szkoły;

7) otrzymał od wychowawcy jedno upomnienie przed klasą

8) stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych osób;

 9) nie dba o honor i tradycje szkoły.

 

11. Nagannąocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który dopuścił się jednego z niżej wymienionych czynów i nie wykazał żadnej chęci poprawy:

1) opuścił ponad 50 % zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia;

2) powtarza zachowanie, które było wcześniej przyczyną udzielenia nagany przez dyrektora szkoły,

3) pomimo upomnień jest wulgarny i agresywny wobec pracowników szkoły czy kolegów;

4) dopuścił się aktu przemocy;

5) pali papierosy, pije alkohol lub używa środków odurzających;

6) rozmyślnie zdewastował mienie szkoły;

7) poza szkołą zachowuje się w sposób uwłaczający godności ucznia;

8) wszedł w konflikt z prawem.

 

12. Procedury ustalania oceny śródrocznej i rocznej zachowania:

1) Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, a także warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2) Wychowawca klasy zobowiązany jest odnotowywać uwagi pozytywne i negatywne oraz pochwały i nagany udzielane przez dyrektora szkoły.

3) O udzielonej pochwale lub karze wychowawca informuje pisemnie rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.

4) Uwagi i pochwały dotyczące zachowania wyrażane są przez nauczycieli i innych pracowników szkoły w formie pisemnej w dzienniku lekcyjnym lub specjalnym zeszycie z uwagami.

5) Dwa tygodnie przed klasyfikacją śródroczną lub końcową na godzinie wychowawczej uczniowie dokonują samooceny zachowania oraz oceniają zachowanie kolegów z klasy. Swoje propozycje składają wychowawcy.

6) Dwa tygodnie przed klasyfikacją śródroczną lub końcową wychowawca wywiesza informację o proponowanych przez siebie ocenach z zachowania w pokoju nauczycielskim. Nauczyciele zobowiązani są do skonsultowania propozycji wychowawcy i zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń.

7) Tydzień przed klasyfikacją śródroczną lub końcową na godzinie wychowawczej nauczyciel informuje uczniów o proponowanych ocenach z zachowania

8) Uczeń ma prawo ubiegać się o ocenę wyższą niż nieodpowiednia i naganna przy pełnym poparciu Rady Pedagogicznej, zespołu klasowego i wychowawcy.

9) Ostateczna decyzja o ocenie zachowania należy do wychowawcy.

 

§38f

1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne, począwszy od klasy czwartej ustala się w stopniach wg następującej skali:

1) stopień celujący – 6 – cel.

2) stopień bardzo dobry – 5 – bdb.

 3) stopień dobry-  4 db.

 4) stopień dostateczny – 3 – dst.

 5) stopień dopuszczający – 2 – dop.

 6) stopień niedostateczny – 1 – ndst. 

 

2.Ogólne wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są następujące:

 

3.  Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:

1)  posiadł wiedzę i umiejętności w pełni opanowujące podstawę programową  nauczanego przedmiotu w danej klasie; 

2) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania związane z danym przedmiotem, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania przedmiotu w danej klasie;

 proponuje rozwiązania nietypowe, prezentuje innowacyjne podejście;

3) osiąga sukcesy w olimpiadach przedmiotowych lub w innych konkursach, zawodach sportowych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu regionalnym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;

4)  był zawsze zaangażowany i chętny do pracy,

 

4. Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w pełnym stopniu, a ponadto: 

1) opanował cały zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową nauczanego przedmiotu w danej klasie, 

2) opanował cały zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,

3)  pracował systematycznie i efektywnie,

4) sam wyjaśniał i analizował problemy teoretyczne i praktyczne,

5)  stosował posiadaną wiedzę i umiejętności w rozwiązywaniu nowych problemów i zadań,

6) otrzymał oceny bardzo dobre i dobre z testów, odpowiedzi ustnych i innych zadań.

 

5. Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: 

1)  nie opanował całkowicie wiedzy i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej nauczanego przedmiotu w danej klasie, 

2) poprawnie stosował umiejętności i wiedzę w rozwiązywaniu zadań typowych,

3) najczęściej otrzymywał oceny dobre ze sprawdzianów, odpowiedzi ustnych i innych zadań.

 

6. Ocenę dostateczną (3)otrzymuje uczeń, który: 

1)    nie opanował w pełni wiedzy i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej nauczanego przedmiotu w danej klasie,

2)     rozwiązywał zadania typowe, wykorzystując swoje umiejętności praktyczne i zakres wiedzy o średnim stopniu złożoności,

3)    najczęściej otrzymywał oceny dostateczne ze sprawdzianów, odpowiedzi ustnych i innych zadań.

 

7.Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:

1)     opanował w niewielkim stopniu zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych przez podstawę programową nauczanego przedmiotu w danej klasie; 

2) rozwiązywał zadania typowe o niewielkim stopniu złożoności,

3)   najczęściej uzyskiwał oceny poniżej dostatecznej.

 

7.     Ocenę niedostateczną(1) otrzymuje uczeń, który:

1)     nie opanował wiedzy i umiejętności przewidzianych przez podstawę programową nauczanego przedmiotu w danej klasie,

2)  nie rokuje nadziei na poprawę stanu umiejętności i wiadomości,

3) nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności,

4) nie wykazuje żadnych chęci do poprawy swojej oceny

 

8. Prace pisemne są oceniane według systemu punktowego, który jest przeliczany na ocenę wg następujących kryteriów:

1)  0% - 30% pkt. - niedostateczny

2) 31% - 50% pkt. – dopuszczający

3)  51% - 70% pkt. - dostateczny

4)  71% - 85% pkt. – dobry

5) 86% - 95% pkt. - bardzo dobry

6)  96% -100% pkt. - celujący

 

9. Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych.

 

10. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

11. Należy uczniów oceniać z różnych form pracy np.: odpowiedź ustną, prace pisemne (sprawdziany, kartkówki, dyktanda), aktywność na lekcji, zadanie domowe, prowadzenie zeszytu przedmiotowego, przygotowanie do zajęć.

 

12. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na rytmiczność oceniania uczniów. Jeżeli dany przedmiot jest realizowany 1 godzinę w tygodniu, to minimalna liczba ocen cząstkowych w semestrze wynosi 4. Przy większej liczbie godzin wzrasta odpowiednio ilość ocen bieżących.

 

13. Prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany, testy) są obowiązkowe. Terminy prac pisemnych (rozumianych jako kontrola wiedzy i umiejętności obejmujących co najmniej dział) ustala się z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedza je powtórzenie. Nauczyciel ma obowiązek zaznaczyć ołówkiem w dzienniku termin pracy pisemnej oraz podać odpowiednią informację uczniom, którzy zapisują ją w zeszycie przedmiotowym.

 

14. Kartkówka może obejmować zakres materiału nauczania z trzech ostatnich lekcji i powinna być zapowiedziana wcześniej. Wiadomości z ostatniej lekcji mogą być sprawdzane w formie tzw. „pięciominutówki” i nie muszą być zapowiadane.

 

15. W ciągu dnia może odbyć się tylko 1 sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.

 

16. Jeśli z przyczyn obiektywnych sprawdzian, kartkówka się nie odbędzie, nauczyciel jest zobowiązany do ustalenia nowego terminu i podania go do wiadomości uczniom.

 

17. Uczeń, któremu udowodniono odpisywanie lub ściąganie podczas pisemnych form odpowiedzi otrzymuje niedostateczną ocenę bez możliwości jej poprawienia.

 

18. Zakłócanie przez ucznia przebiegu formy pisemnej sprawdzenia wiedzy może skutkować odebraniem pracy i ocenę aktualnego jej stanu.

 

19. Nauczyciel może zrobić następny sprawdzian lub kartkówkę dopiero wtedy, kiedy odda ocenioną poprzednią pracę ucznia.

 

20. Jeżeli uczeń nie pisał w terminie pracy pisemnej z przyczyn usprawiedliwionych, to powinien ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły.

 

21. Sprawdziany i kartkówki nauczyciele oceniają na bieżąco (max do 2 tygodni).

 

22. Ocena niedostateczna, dopuszczająca, dostateczna i dobra uzyskana z prac pisemnych i kartkówek może być przez ucznia poprawiona w terminie i na zasadach ustalonych wcześniej z nauczycielem, jednak nie później, jak 2 tygodnie po zapisaniu oceny w dzienniku. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny. Kryteria oceniania pracy pisanej w drugim terminie nie zmieniają się, a otrzymana ocena wpisywana jest do dziennika obok poprzedniej i liczona jest do średniej.

 

23. Oceny ze sprawdzianów wpisuje się do dziennika kolorem czerwonym.

 

24. Uczniowie klas ósmych piszą testy próbne przed sprawdzianem ósmoklasisty. Uzyskana ocena wpisywana jest do dziennika kolorem czerwonym i nie podlega poprawie.

 

25. Ocenione sprawdziany i kartkówki uczniowie otrzymują do wglądu, oceny są wpisywane do klasowego dziennika lekcyjnego.

 

26. Prace pisemne uczniów są przechowywane przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu do końca roku szkolnego i rodzic ma prawo do ich wglądu.

 

 27. Uczeń ma obowiązek uzupełnienia każdej pracy wykonywanej na lekcjach, podczas jego nieobecności, w terminie ustalonym z nauczycielem, ale nie później, niż 2 tygodnie po powrocie do szkoły i na zasadach ustalonych przez nauczyciela. W przypadku dłuższej nieobecności po uzgodnieniu z nauczycielem.

 

28. Sprawy nie uregulowane w powyższych zapisach a związane ze specyfiką przedmiotu, ustala nauczyciel w przedstawianych wymaganiach, po konsultacji z uczniami.

 

29. Ocena roczna uwzględnia całoroczną pracę ucznia z danego przedmiotu

 

30. Uczniowie klas czwartych we wrześniu mają prawo do dwóch tygodni adaptacyjnych, w czasie których nie otrzymują ocen niedostatecznych i dopuszczających.

 

31. W przypadku zauważenia u ucznia trudności w nauce, nauczyciel wraz z uczniem opracowuje plan działań umożliwiający mu uzupełnienie braków poprzez: ustalenie indywidualnych konsultacji, zorganizowanie pomocy koleżeńskiej, ustalenie terminu nadrobienia zaległości i poprawy ocen.

 

32. Nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) o czynionych przez ucznia postępach (lub ich braku) poprzez wpis oceny do dziennika oraz podczas konsultacji i zebrań okresowych dla rodziców - wg harmonogramu.

 

33. Uczniów, którzy mają trudności z opanowaniem materiału nauczania należy otoczyć szczególną opieką , ale również aktywizować uczniów zdolnych.

 

34. Nauczyciele współpracują z rodzicami oraz poradnią psychologiczno – pedagogiczną. Dotyczy to zwłaszcza uczniów mających trudności w nauce oraz uczniów wykazujących indywidualne uzdolnienia.

 

35. Przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia, i wywiązywanie się przez niego z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Na ocenę składają się następujące elementy: postawa, aktywność, umiejętności ruchowe, sprawność motoryczna i działalność pozalekcyjna.

 

36. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

 

37. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

38. Na zajęciach technicznych przy ocenianiu bieżącym uwzględnia się stosunek ucznia do wykonywania działań praktycznych. Istotne są też: pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór materiałów, estetyka wykonania oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Ocena odzwierciedla indywidualne podejście ucznia do lekcji, jego motywację i zaangażowanie w pracę.

 

39. Uczeń jest zobowiązany do odrabiania prac domowych.

 

40. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowa wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

§39g

1. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

 

2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

3. Ocenę z zachowania ustala nauczyciel – wychowawca, uwzględniając: opinię pozostałych nauczycieli uczących ucznia, opinię pracowników szkoły, samoocenę ucznia;

4. Przy formułowania oceny z zachowania wychowawca bierze pod uwagę postawę ucznia podczas zajęć edukacyjnych w szkole i poza szkołą, podczas wyjść, wycieczek i zielonych szkół oraz gotowość ucznia do poprawy swojego zachowania;

 

 5. Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej;

 

6. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania w klasach I - III uwzględnia następujące obszary zachowania: 

1)  zaangażowanie: systematycznie przygotowuje się do zajęć,  chętnie podejmuje  prace dodatkowe; aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych;  jest zaangażowany w życie klasy i szkoły;

 2) przygotowanie do zajęć: systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne; systematycznie odrabia zadania domowe; 

3) praca na rzecz klasy i szkoły: chętnie bierze udział, w miarę swoich możliwości, w konkursach i innych imprezach organizowanych w szkole;

4) kultura osobista: szanuje mienie szkolne, osobiste i rówieśników; przyznaje się do  błędów, potrafi przeprosić nauczyciela, kolegę; w czasie zajęć, przerw i poza szkołą (np. wycieczka, teatr, środki komunikacji) zachowuje się taktownie, kulturalnie; 

5) kontakty z rówieśnikami: kulturalnie zwraca się do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców; 

6) formy grzeczności: stosuje zwroty grzecznościowe, nie używa wulgaryzmów.

 

7.  Propozycje ocen opisowych zachowania :

1) Jesteś uczennicą (uczniem) miłą, lubianą w klasie. Potrafisz świetnie dokonać samooceny postępowania i sprawiedliwie ocenić innych. Wspaniale pracujesz w zespole. Na zajęcia przychodzisz zawsze przygotowana. Na lekcjach pracujesz pięknie, szybko i bardzo starannie. Wyróżniasz się pracowitością. Radzisz sobie świetnie w różnych sytuacjach.

2) Jesteś dziewczynką (chłopcem) miłą, lubianą w klasie. Potrafisz dokonać samooceny postępowania i sprawiedliwie ocenić innych. Bardzo ładnie pracujesz w zespole. Na zajęcia przychodzisz przygotowana. Na lekcjach pracujesz bardzo dobrze, szybko i starannie. Chętnie wykonujesz polecenia, pomagasz innym. Radzisz sobie bardzo ładnie w różnych sytuacjach.

3) Jesteś uczniem (uczennicą) miłym, lubianym w klasie. Potrafisz dokonać samooceny postępowania. Dobrze pracujesz w zespole. Na zajęcia przychodzisz przygotowany. Na lekcjach pracujesz ładnie i dość starannie. Chętnie wykonujesz polecenia i pomagasz innym. Radzisz sobie dobrze w różnych sytuacjach.

4) Jesteś koleżeńska(koleżeński), lubiana (y) w klasie. Potrafisz pracować w grupie. Na zajęcia przychodzisz czasami nieprzygotowana. Na lekcjach pracujesz wolno, czasami niestarannie, często popełniasz błędy. Nie możesz przez dłuższy czas skupić uwagi. Starasz się dokonać oceny postępowania. Wykonujesz polecenia, pomagasz innym. Czasami nie wiesz jak się zachować w stosunku do kolegów.

 

8. W klasach I – III przeprowadza się klasyfikację śródroczną.

 

9. Klasyfikacja roczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

10. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna z zajęć edukacyjnych jest oceną opisową

 

11. Ocena opisowa informuje o:

1) indywidualnych postępach ucznia w edukacji:

- polonistycznej,

- matematycznej,

- umiejętnościach społeczno – przyrodniczych,

- umiejętnościach artystyczno – technicznych,

- umiejętnościach fizyczno – ruchowych,

2) indywidualnych postępach i możliwościach ucznia:

- w rozwoju emocjonalno – społecznym,

- współdziałaniu w grupie,

- organizacji własnej pracy

 

12. Religia, język angielski i język kaszubski oceniane są zgodnie z WSO obowiązującym w klasach IV – VIII.

 

13. Nauczyciel za pomocą bezpośredniej obserwacji ucznia oraz bieżącej oceny przygotowuje śródroczną i roczną ocenę opisową.

 

14.  Dokumentacja ocen:

1) ocenę opisową ucznia notuje się na kartach obserwacji w dzienniku lekcyjnym, obserwując pracę, postępy, poszczególne wytwory jego pracy oraz zachowanie,

2) dla rodziców oceny odnotowuje się w zeszytach, ćwiczeniach i na kartach pracy .

3) na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów, które obejmują: 

- odpowiedzi ustne,

- kartkówki,

-  testy (klasy 3),

-  sprawdzian z czytania, pisania, liczenia (klasy 2 i 3)

-  prace plastyczne lub inne projekty,

-  aktywność,

-  prace domowe,

-  udział w konkursach,

-  ocenę z ćwiczeń,

-  praca w grupie,

- ocenę z samodzielnej pracy na lekcji.

         d) oceny opisowe przechowywane są w arkuszach ocen uczniów

 

15.  Przy ustalaniu oceny z zakresu edukacji plastycznej, technicznej, muzycznej, wychowania fizycznego nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu oraz zaangażowanie.

 

16. Każdy uczeń oceniany jest systematycznie (min. 5 ocen w okresie).Wszystkie oceny są jawne, uczeń może poprosić o ich uzasadnienie i ma prawo do ich poprawy.

 

17. Sposób powiadamiania rodziców o ocenach dziecka:

1) cząstkowe oceny opisowe są na kartach pracy, w ćwiczeniach i w zeszytach

2) rodzic otrzymuje kopię śródrocznej oceny opisowej

3) świadectwo z oceną opisową.

 

18. W ocenianiu bieżącym w klasach I-III stosuje się punktową skalę oceniania:

6 punktów      – wiedza i umiejętności opanowane w pełni

5 punktów      – wiedza i umiejętności opanowane w stopniu bardzo dobrym

4 punkty – wiedza i umiejętności opanowane w stopniu wymagającym utrwalenia i doskonalenia

3 punkty– wiedza i umiejętności opanowane w stopniu wymagającym wsparcia

2 punkty – wiedza i umiejętności opanowane w stopniu bardzo słabym

1 punkt    – wiedza i umiejętności nieopanowane

 

 

19. Kryteria:

6 punktów

Uczeń w podejmowanych działaniach prezentuje oryginalność i pomysłowość, wykonując zadania i rozwiązując problemy proponuje śmiałe i odważne, nietypowe rozwiązania. Korzysta z różnych źródeł informacji. Potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo – skutkowe. Osiąga sukcesy  w konkursach i zawodach sportowych.

5 punktów

Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony wymaganiami programowymi – biegle wykorzystuje je w różnych sytuacjach, potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, twórczo i samodzielnie rozwiązuje problemy, w nowych sytuacjach radzi sobie doskonale.

4 punkty

Uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania w stopniu średnim – potrafi sprawnie wykorzystać je w sytuacjach typowych, pracuje samodzielnie, potrafi poprawić swoje błędy, rozwiązać w praktyce typowe zadania i problemy.

3 punkty

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone wymaganiami programowymi
w stopniu zadowalającym – potrafi wykorzystać je rozwiązując proste zadania, z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania i problemy o średnim stopniu trudności dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

2 punkty

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone wymaganiami programowymi
w stopniu niskim, niezbędnym do dalszej nauki – uczeń wymaga wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela w swoich działaniach i w rozwiązywaniu zadań, samodzielnie wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności. Nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych działań.

1 punkt

Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych wymaganiami programowymi, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie rozwiązać/wykonać/ zadania nawet o niewielkim, elementarnym stopniu trudności. Nie radzi sobie nawet z pomocą nauczyciela. Odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się, niszczy prace.

 

19. Prace pisemne są oceniane według systemu punktowego, który jest przeliczany na punkty wg następujących kryteriów:

 0% - 29% pkt. – 1 punkt

30% - 49% pkt. – 2 punkty

 50% - 64% pkt. – 3 punkty

 65% - 79% pkt. – 4 punkty

 80% - 94% pkt. – 5 punktów

 95% -100% pkt. – 6 punktów

 

20. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem pkt. 21

 

21. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć uczniaw danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez uczniaklasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodzicówucznialub na wniosek rodzicówuczniapo zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

22. Na wniosek rodzicówuczniai po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodzicówuczniarada pedagogiczna może postanowić o promowaniu uczniaklasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć uczniarokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

.

 

§39h

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia w okresie za który jest oceniany.

 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje wtedy obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się również oceny zachowania.

 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny .

 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok lub program nauki,

b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa rozdziale 8 pkt. 4b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

6. Uczniowi, o którym mowa w rozdziale 8 pkt. 4b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania.

 

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) z tym, że w ciągu jednego dnia mogą być przeprowadzone najwyżej dwa egzaminy.

 

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 

10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 

11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

 

13. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt.17

 

14. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

15. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt.17

 

16.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

17.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

18.Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 17,  uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: - dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, - nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach). Wtedy dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia, - dwoje nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: - dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący, - wychowawca klasy, - wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, - pedagog, - psycholog, - przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, - przedstawiciel Rady Rodziców.

 

19.Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

20. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: - skład komisji, - termin sprawdzianu, - zadania sprawdzające, - wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: - skład komisji, - termin posiedzenia komisji, - wynik głosowania, - ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

21.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

22. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

 

23. Począwszy od klasy IV, uczeń który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania, otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

24. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 

25. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

 

26. O wynikach konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych i innych, nauczyciel opiekun informuje po ogłoszeniu wyników przez komisję konkursową.

 

§39i

1.Począwszy od klasy IV, uczeń który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich

 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą :

- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze  – jako przewodniczący komisji,

 - nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 

 5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy w komisji na własną prośbę lub innych, w szczególnie uzasadnionym przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji,  termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 

 8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt. 9.

 

 9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

 

 

§39j

 

1.      Warunki przeprowadzania  egzaminu ósmoklasisty regulują odrębne przepisy.

 

 

§39k

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli:

1) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (ósmej) i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.

2) ponadto przystąpił do sprawdzianu po klasie ósmej, który reguluje rozporządzenie MEN  w sprawie klasyfikowania, oceniania i promowania oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.

 

 

Rozdział 6

Prawa i obowiązki uczniów,

rodzaje nagród i kar stosowanych wobec nich


§ 39

Uczeń staje się podmiotem praw i obowiązków w szkole z chwilą wpisania go w poczet uczniów Szkoły.

 


§ 40

Uczniowie mają prawo do:

1)     podmiotowego i życzliwego traktowania,

2)    znajomości programów nauczania i wychowania szkoły,

3)    sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy,

4)    rozwijania zainteresowań i talentów,

5)    otrzymywania pomocy w przypadku trudności,

6)    uczestniczenia w życiu swojej szkoły poprzez działalność w samorządzie uczniowskim, wolontariacie itp.

7)    wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych,

8)    korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa polskiego i Statutu.


§ 41

Uczniowie mają obowiązek:

1)     przestrzegania Statutu i regulaminów szkoły,

2)    włączania się w życie szkoły,

3)    systematycznie i aktywnie uczestniczyć w procesie edukacyjnym szkoły, w lekcjach i innych zajęciach,

4)    odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców, innych

pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów,

5)    odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój,

6)    godnego reprezentowania swej szkoły,

7)    dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

8)    występowania w stroju galowym podczas uroczystości szkolnych, określonych w kalendarzu na dany rok szkolny, świąt oraz podczas reprezentowania Szkoły na zewnątrz; Przez strój galowy rozumie się:

Biała bluzka, czarne lub granatowe spodnie (spódniczka)

9)    schludnego ubierania się na co dzień,

10)  dbałości o wygląd zewnętrzny,

11)   wyłączenia telefonu komórkowego przed rozpoczęciem zajęć

edukacyjnych i nie włączania go aż do zakończenia zajęć edukacyjnych (za wyjątkiem uzasadnionych sytuacji, kiedy na włączenie telefonu  zgodzi się nauczyciel),

 


§ 42

1.      Ustala się następujący strój szkolny:

1)     Strój czysty,

2)   Nie zakłada się w szkole kaptura i czapki,

3)   Zakazuje się farbowania włosów, malowania paznokci i makijażu.

 

2. Ustalony kanon ubioru codziennego oraz stroju galowego, mają wymiar wychowawczy. W szczególności strój:

1)     pomaga w zachowaniu dyscypliny, porządku i skromności,

2)    jednoczy wspólnotę uczniów,

3)    strój galowy pomaga w okazaniu szacunku i kultury wobec innych osób,

 

 


§ 43

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów dokonywane jest według skali ocen, przyjętej zgodnie z odrębnymi przepisami.


2. Ocena z każdego przedmiotu dotyczy:

1)     umiejętności pozyskiwania, wartościowania i przetwarzania informacji,

2)    wiedzy, jaką posiadł uczeń i umiejętności jej prezentowania,

3)    umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce.


3. Ocenianie śródroczne i roczne przeprowadza się raz w roku szkolnym.


4. Ocenianie zachowania uczniów przeprowadza się dwa razy w ciągu roku szkolnego.


5. Szczegółowe zasady oceniania zawiera załącznik do Statutu – „Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania”, który stanowi integralną część
Statutu.

 § 44

1. System nagród i kar stosowanych w szkole zawsze ma mieć znaczenie

wychowawcze i wspierające rozwój osoby; także ma mieć wymiar wspierający innych uczniów.


2. Uczeń może otrzymać nagrodę za:

1)     bardzo dobre wyniki w nauce,

2)    pracę społeczną,

3)    osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych i konkursach,

4)    osiągnięcia sportowe,

5)    wzorową postawę ucznia,


3. Nagrody przyznawane uczniom mogą mieć postać:

1)     pochwały wychowawcy,

2)    pochwały dyrektora,

3)    pochwały dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej,

4)    dyplomu, medalu, pucharu,

5)    nagrody książkowej lub rzeczowej przyznanej przez dyrektora,

6)    listu pochwalnego do rodziców ucznia (prawnych opiekunów),

4. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.


5. Za  nieprzestrzeganie Statutu szkoły i przyjętych w nim norm oraz w przypadku innych drastycznych sytuacji wychowawczych wymagających interwencji nauczycieli, wobec ucznia może być zastosowana kara.


6. Za niewłaściwe zachowania uczeń otrzymuje karę:

1)     upomnienie wychowawcy w indywidualnej rozmowie z uczniem,

2)    upomnienie przez dyrektora w indywidualnej rozmowie z uczniem,

3)    naganę udzieloną przez dyrektora i zagrożenie skreśleniem z listy  uczniów w przypadku następnego wykroczenia,

4)    obniżenie oceny zachowania,

5)      skreślenie z listy uczniów, z zastrzeżeniem zapewnienia możliwości

kontynuowania nauki w innej szkole,

7. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

 

8. Uczeń ma prawo odwołania się za pośrednictwem rodzica lub prawnego opiekuna od kary do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej w ciągu 7 dni od otrzymania kary.

 

9. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż pół roku, jeżeli uczeń uzyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego lub Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej).

 

10. O zastosowanych karach wychowawca powiadamia rodziców.

 

 

§ 45

1. Skreślenie z listy uczniów następuje w drodze decyzji dyrektora i może być zastosowane wobec jawnego i rażącego naruszenia Statutu szkoły lub popełnienia ciężkiego wykroczenia.


2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach:

1)     jeżeli lekceważy Statut oraz obowiązki szkolne,

2)    jeżeli propaguje styl życia sprzeczny z założeniami wychowawczymi szkoły,

3)    jeżeli ujawnia lekceważący stosunek do nauczycieli i pracowników szkoły,

4)    jeżeli pobyt ucznia w szkole zagraża dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych uczniów.

5)    jeżeli taką decyzje podejmą rodzice (prawni opiekunowie),

6)    w przypadku dystrybucji lub używania środków odurzających lub alkoholu,

7)    może być skreślony w przypadku używania innych szkodliwych dla zdrowia środków,

8)    kradzieży mienia,

9)    za każde z wykroczeń wyżej wymienionych, jeżeli nie ma możliwości zmiany postawy, po wcześniejszym stosowaniu innych środków zaradczych.


3. Z wnioskiem o wykreślenie ucznia z listy uczniów mogą wystąpić:

1)      rodzice,

2)      dyrektor,

3)       rada pedagogiczna.


4. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

 

5.Przy skreślaniu z listy uczniów obowiązuje zachowanie przepisów prawa zapewniających kontynuowanie procesu edukacji.

 

Rozdział 7

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

§46

 

1.      W szkole organizowany jest wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

 

2.    W zajęciach z doradztwa zawodowego biorą udział uczniowie klas VII – VIII.

 

 

3.    Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ)jest skierowany do uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

 

4.     Pomaga uczniom w poznaniu własnych predyspozycji zawodowych: osobowości, potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości, w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy i w złagodzeniu startu zawodowego.

 

5.     Uczeń ma możliwość dostępu do usług doradczych, w celu wspólnego rozwiązania problemów edukacyjno- zawodowych, ponieważ środowisko szkolne odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu decyzji zawodowej uczniów we wszystkich typach szkół.

 

6.    Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego wykonuje w szczególności zadania:

1)     udzielania indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom);

2)   prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery;

3)    koordynowania działań informacyjno-doradczych szkoły;

4)    wspierania rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo- informacyjnych;

 

 

Rozdział 8

Budżet szkoły


§ 45

1. Budżet szkoły tworzy się z dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów i przekazywanych przez Urząd Gminy w Przywidzu.


2. W zakresie gospodarki finansowej dyrektor szkoły prowadzi ją i zarządza środkami finansowymi zgodnie z zasadami w tym zakresie ustalonymi przez podmiot prowadzący i podlega nadzorowi organu prowadzącego oraz kontroli organu dotującego w zakresie środków publicznych otrzymanych z dotacji.


3. Dotacja podlega rozliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami oraz kontroli w zakresie jej wykorzystania.

 

Rozdział IX

Przepisy końcowe


§ 48

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.


§ 49

Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

 

§50

Odrębne przepisy określają:

1. Używanie i przechowywanie pieczęci

2. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji

3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materialnej.

 

 

Projekt i wykonanie: StudioArt.biz
spnowawies.edu.pl